Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Elállási nyilatkozat

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Kereskedő részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a szerződés 1. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Kereskedő részére.

1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

1.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Kereskedőnek.

1.4. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Kereskedő a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

1.5. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: Homedical Hungary Kft. 1139 Budapest Váci út 99.

1.6. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

1.7. A termék Kereskedő címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Kereskedő vállalta e költségek viselését. A Kereskedő a visszaszállítás költségét nem vállalja át.

1.8. A Kereskedőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

1.9. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Kereskedő visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Kereskedő által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Kereskedő jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

1.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Kereskedő, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

1.11. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

1.12. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Kereskedő ésszerű költségeit.

1.13. A Kereskedő követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

1.14. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza fogyasztót nem illeti meg az elállási jog (Ilyen termékek pld. a talpbetétek, lepedők, vérnyomásmérők, vércukormérők, tesztcsíkok, oxigén koncentrátor, végtagrögzítők, harisnyák, gyógyászati segédeszközök, fehérneműk, kozmetikumok, masszázsolajok, stb.).

 

 

 

 

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el a BN Signal Magyarország Kft. részére)

Címzett: Homedical Hungary Kft. (levelezési cím: 1139 Budapest, Váci út 99.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja*:

…………………………………………………….

A Vásárló(k) neve:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) címe:

……………………………………………………………………………………..

A Vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: ……………………………………………………………….

 

*Aláhúzással a megfelelő jelölendő.

Letölthető