Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Jótállás

JÓTÁLLÁS

1. Kötelező jótállás

1.1. A Kereskedőt termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Kereskedő vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállás időtartama az alábbiak szerint alakul:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év
 • A fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • Jótállás alapján a fogyasztó első sorban igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést, másodsorban árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől a következők szerint:
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a Kereskedő 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a Kereskedő vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a Társaságunk a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. A tájékoztatási kötelezettség minden kötelező jótállás alá tartozó termékre vonatkozik.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani vagy megjavíttatni, akkor a Kereskedő 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a Kereskedő 8 napon belül köteles cserélni a terméket, ha a fogyasztó ezt kéri. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Társaságunk köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Fontos, hogy ez a szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű.
  • A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.
  • A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése.
 • A fogyasztót milyen határidőn belül illetik meg a jogai a jótállás alapján?
 1. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre.
  • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amely alól egy kivétel van, amikor a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 • Kihez fordulhat a fogyasztó kijavítás iránti igényével?
  • A fogyasztó a javítási igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • Mikor mentesül a Társaságunk a jótállási kötelezettsége alól?
  • Társaságunk a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Kereskedő, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságból és a termékfelelősségből eredő jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás minden esetben a számlával vagy másolatával, a kötelező jótállás alá eső termékek esetében jótállási jeggyel is érvényesíthető.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kereskedőt terhelik.

A jótálláson alapuló javítási határidőről Társaságunk a regisztrációkor megadott email címen is jogosult a fogyasztót tájékoztatni.

A kereskedő a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A kereskedő a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.

A kötelező jótálláson alapuló előírások részletesebb szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

1.3. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél jogosult a Békéltető Testülethez fordulni.

2.Önként vállalt jótállás

A Kereskedő az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Kereskedő az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Kereskedő és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

Árukereső.hu